Dilluns, 24 De Setembre De 2018
Carretera de la Vall d'Aran, 55, Llavorsí - 25595 Telèfon: 973622008 Fax: 973622402
ajuntament@llavorsi.cat

Novetats

20/01/2014

APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE LLAVORSÍ EN L'ÀMBIT D'AIDÍ


APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE LLAVORSÍ EN L'ÀMBIT D'AIDÍ

L'Ajuntament en Ple, en sessió de data 26 de novembre de 2015, va aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Llavorsí en làmbit d'Aidí,  segons document redactat per larquitecte municipal, Sr. Josep Ma. Samà Bertran.

 És per això que sexposa al públic el present acord pel termini d'un mes, a efecte que els interessats hi puguin interposar les al·legacions i reclamacions oportunes. En cas que no sen produeixi cap, lacord esdevindrà aprovat provisionalment, sense que calgui adoptar-ne cap de nou.

 Els llocs on es pot consultar l'expedient és a la secretaria de lAjuntament de Llavorsí, i per via telemàtica a la pàgina web de lAjuntament: www.llavorsí.ddl.net


Informació addicional


Mapa Web